Munkatársak magatartási kódexe

Thumbnail Thumbnail

Munkatársak magatartási kódexe

 

A Diversey (a Vállalat) szolgáltató vállalatként elkötelezett amellett, hogy mindig az etikai megfontolásaink által alátámasztott leheto legjobb gyakorlatot kövessük az emberek menedzselésével kapcsolatban. A Vállalat és valamennyi dolgozójának elsodleges célja az ügyfelek igényeinek kielégítése, amelyet azonban mindig integritásunk feladása nélkül kell elérnünk. A Vállalat ismert arról, hogy az üzleti életben mindig a leheto legetikusabban jár el. Mindannyiunk számára fontos, hogy a jövoben is megtartsuk tisztességes hírnevünket. Valamennyi dolgozóval szemben elvárás, hogy elolvassa, megértse és betartsa a Magatartási kódexet (a Kódex). Ezenkívül kötelességünk megismerkedni a Vállalat irányelveivel, eljárásaival és betartani azokat. A Kódex minden dolgozóra, tisztviselore és igazgatóra vonatkozik.

 

Megfeleloség valamennyi vonatkozó jogszabálynak, rendeletnek és vállalati irányelvnek

A Vállalat megfelel az állami, nemzeti, megyei, helyi és nemzetközi jogszabályoknak és rendeleteknek. Mindannyiunknak meg kell felelnie valamennyi vonatkozó jogszabálynak és rendeletnek, és be kell tartanunk Kódexünk irányelveit. Ha a Diversey-vel kapcsolatos törvénytelen tevékenység jut bármely dolgozó tudomására, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a jogi osztállyal. Ha a Kódex valamely rendelkezése ellentmond valamely vonatkozó jogszabálynak, az utóbbi betartása a kötelezo.

 

A legszigorúbb etikai magatartásnormák betartása

Mindannyiunknak a legszigorúbb etikai magatartásnormákhoz kell ragaszkodnunk valamennyi üzleti tevékenységünk során, és olyan módon kell eljárnunk, amely öregbíti a Vállalat hírnevét az üzleti közösségben és a nyilvánosság elott. Minden üzleti kapcsolatunk alapját ma és a jövoben is az integritásunknak kell jelentenie.

 

Felelosségek

Jelentési kötelezettség/nincs megtorlás/ bizalmas kezelés

Azonnal és jóhiszemuen jelentenie kell bármely dolgozó vagy megbízott harmadik fél (vagyis beszállító vagy üzleti partner) bármely olyan tevékenységét, amely sértheti a Kódex irányelveit. Ha szándékosan elkerüli a Kódex valamely lehetséges megsértésének jelentését, vagy annak megsértésére vonatkozó releváns és lényeges információt tart vissza, az fegyelmi eljárást vonhat magával, ami akár a munkaviszony megszüntetésével is járhat. Ha egy helyzet helyénvalóságával kapcsolatos kérdése van, beszélje meg felettesével, a humáneroforrás- vagy a jogi osztállyal. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet a Kódex elveinek vélt megsértésérol vagy útmutatást kérhet a Diversey integritási vonalán a https://i.diversey.com/resources/code-of- conduct weboldalon.

A Vállalat elkötelezett az olyan felelos munkatársak védelme iránt, akik az irányelvek vélheto megsértését jóhiszemuen jelentik. A Vállalat lépéseket fog tenni a munkatársak retorzióval és megtorlással szembeni védelme érdekében, hogy valamennyien nyugodtan jelenthessék az irányelvek megsértését és védhessék a Vállalatot. Ha úgy véli, hogy Ön megtorló intézkedés áldozata, szükség szerint vegye fel a kapcsolatot felettesével, az emberi eroforrások osztállyal, a jogi osztállyal vagy az Integritási vonallal.

A Vállalat gyors választ fog adni, és gondoskodni fog róla, hogy az aggodalmát érzékenyen, bizalmasan és a leheto legteljesebb mértékben kezeljék. Cserében elvárjuk, hogy segítsen megorizni a jelentés és az azt követo kivizsgálási eljárások bizalmas jellegét azáltal, hogy nem beszéli meg az esetet a munkatársaival, a nyilvánosság tagjaival vagy a médiával.

 

A Kódex be nem tartásából fakadó megfelelo fegyelmi eljárások

A Kódexben megfogalmazott magatartásnormák be nem tartása fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely akár a munkaviszony megszunésével vagy néha polgári peres büntetojogi eljárás indításával is járhat.

Minden vezetonek, felsovezetonek és igazgatónak példát kell mutatnia munkatársai számára kötelezettségeik végzése közben, vagy ha más módon a Vállalat nevében járnak el. Ha vezetoi szerepben a Kódexben foglaltaknak megfeleloen, átlátható módon cselekszenek, azzal világossá teszik, hogy a Kódexben ismertetett irányelveket és szabályokat kivétel nélkül be kell tartani.

 

SZABÁLYOK

Munkatársaink

Egészség és biztonság – Munkahelyünkön a biztonság és az egészség van az elso helyen.

Bárhol is vagyunk, számunkra munkatársaink biztonsága és jólléte a legfontosabb. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítsunk minden munkatársunknak, többek között megfelelo vészhelyzeti eljárásokkal és tuzbiztonsággal, veszélyes anyagok kezelésével és karbantartással. Ennek az elkötelezettségnek a részeként az összes létesítménynek meg kell felelnie a munkahelyi biztonságra vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelo munkakörülményeket kell biztosítania. A munkatársak kötelessége, hogy mindig biztonságos módon végezzék kötelezettségeiket, ideértve a gépek eloírások szerinti kezelését és megfelelo intézkedések meghozatalát biztonsági kockázatok jelentkezésekor.

A munkatársak egészségére és biztonságára vonatkozó további részleteket a fenntarthatósági, környezetvédelmi, egészségi és biztonsági szabályzat tartalmaz.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Kövesse az egyes telephelyeken elhelyezett biztonsági útmutatókat. Ön felel a biztonsági és egészségügyi kockázatoktól mentes környezet fenntartásáért. Új kockázat vagy váratlan veszély esetén cselekedjen gyorsan és biztonságosan, hogy ellenorzése alá vonja, és kérjen azonnal segítséget.
 • Ne érkezzen munkába drog vagy alkohol befolyása alatt. Ne feledje: bármely szer alkalmazása, amely hátrányosan befolyásolja ítéloképességünket vagy fizikai teljesítményünket végül munkatársaink és ügyfeleink sérüléséhez vezethet.
 • Tartson fenn biztonságos munkahelyet a nézeteltérések professzionális és kölcsönös tisztelet megadásával történo rendezésével az eroszak alkalmazása vagy az azzal való fenyegetés, megfélemlítés, agresszió helyett.

Ha bármely munkatársunk nem biztonságos helyzettel találkozik, azt azonnal meg kell szüntetnie, és jelentenie kell az Egészség és biztonság osztálynak.

 

Hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és megfélemlítés – nem toleráljuk a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást vagy megfélemlítést.

A Diversey egyenlo bánásmódot biztosító munkaadó, amely értékeli a sokszínuséget és a különbözo embercsoportok bevonását globális vállalatunk munkájába. A Diversey megfelel a felvételi és foglalkoztatási gyakorlatban alkalmazott összes – faji, vallási, hitbeli, nemzetiségi származáson, nemi, szexuális irányultságon, nemi azonosságon vagy a nemiség kifejezésén, koron, fogyatékosságon vagy más védett státuson alapuló – hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabálynak.

Hiszünk benne, hogy a sokszínuség munkahelyünkön egy olyan eroforrás, amely elosegíti kreativitásunkat, innovációs készségünket és növekedésünket. Munkatársaink eltéro kultúrája, szexuális irányultsága, nemi azonossága, kora, háttere és tapasztalatai lehetové teszik, hogy a problémákat sokféle nézopontból megvizsgáljuk, ezáltal segítve a döntéshozatali folyamatot. A Diversey képviseloiként munkatársaink számára tilos a másokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés.

Munkatársaink számára biztosítjuk az alapveto emberi jogokat, amelyek nem állnak ellentétben a Diversey üzleti tevékenységével. Ezeket a jogokat (pl. politikai, társadalmi és kulturális) nem sérthetjük meg.

A Vállalat nem tolerálja a fajon, valláson, hitvalláson, nemzetiségi származáson, nemen, szexuális irányultságon, nemi azonosságon vagy a nemiség kifejezésén, koron, fogyatékosságon vagy más védett státuson alapuló hátrányos megkülönböztetést vagy a munkatársak bárki által történo zaklatását, megfélemlítését, beleértve a Vállalat vezetoit, munkatársait, partnereit vagy nem partnereit, beszállítóit, ügyfeleit vagy vásárlóit. Zaklatásról akkor beszélhetünk, ha a személlyel szemben olyan nemkívánatos módon viselkednek, amely, ha az ilyen viselkedésnek kitett személy nézopontjából logikusan vizsgáljuk, valamennyi körülményt figyelembe véve, azt a célt szolgálja vagy azt eredményezi, hogy a személy méltóságát megsértik, vagy megfélemlíto, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy sérto környezetet hoznak létre számára.

Minden egyénnek joga van olyan környezetben dolgozni, amely mentes a hátrányos megkülönböztetéstol, megfélemlítésto és zaklatástól. A Vállalat elkötelezett amellett, hogy olyan munkahelyet biztosítson, ahol minden egyén méltóságát tiszteletben tartják, és megfelelo tiszteletben részesül. Mindenki felelosséggel tartozik azért, hogy tiszteletben tartsa mások érzéseit és érzékenységét a munkahelyen, és hogy mások számára nem sérto módon viselkedjen. Bizonyos esetekben elofordulhat, hogy az egyes személyek nincsenek tudatában, hogy a viselkedésük sérto, de mindenkinek kötelessége, hogy érzékeny legyen viselkedésének másokra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Biztosítson egyenlo foglalkoztatási esélyeket a megfelelo minosítéssel rendelkezo munkatársaknak és jelentkezoknek az összes vonatkozó jogszabállyal és rendelettel összhangban.
 • A munkatársakkal folytatott interakciók során legyen professzionális és tisztelettudó. Ne hozzon létre mások számára kényelmetlen, ellenséges vagy megfélemlíto környezetet tetteivel vagy szavaival.
 • Tartsa tiszteletben azt a sokféle jellemzot, amellyel mindannyian hozzájárulunk a közös munkához, még ha kultúráink vagy elveink eltérnek is.

 

 

Munkahelyi viszonyok

A Diversey elkötelezett a munkatársakkal szembeni igazságos bánásmód iránt, garantálja az emberi jogokat, és betartja az összes munkaidore, túlóratérítésre, gyülekezési jogra és együttes ajánlattételre vonatkozó jogszabályt. A Diversey tiszteletben tartja a munkavállalók saját választásuk szerinti szervezetek létrehozására és azokhoz való csatlakozásra vonatkozó és a jogszabályellenes közbeavatkozás nélküli együttes ajánlattételre vonatkozó jogait. A Diversey nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést, zaklatást vagy büntetést a munkavállalókkal vagy azok képviseloivel szemben szakszervezet iránti érdeklodésük, abban való tagságuk vagy aziránti elkötelezettségük vagy jogszeru szakszervezeti tevékenységük miatt.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Gyermekmunka

A Diversey csak olyan egyéneket alkalmazhat, akik megfelelnek a helyi minimális életkorra vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül a vonatkozó ILO-egyezményeket is betartjuk, amelyek biztosítják, hogy a 18 évnél fiatalabb személyeket csak akkor lehet alkalmazni, ha teljes védelmet élveznek a lehetséges kihasználással, egészségügyi kockázatokkal szemben, és ha az az oktatásuk folytatása miatt engedélyezett. A Diversey a beszállítóktól is elvárja a legjobb gyakorlatok követését. További információért tekintse át a Diversey Beszállítói magatartási kódexét.

 

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Kényszermunka és emberkereskedelem

A Diversey nem fog kényszermunkára, emberkereskedelemre vagy modern rabszolgaságra támaszkodni termékei eloállításakor sem az ellátási láncában. Ennek megfeleloen megköveteljük, hogy minden üzleti partnerünk világszerte világosan elkötelezze magát ezen, dolgozókat megilleto alapveto emberi jogok védelme mellett. A Diversey bármely munkatársának kényszerítése, megfélemlítése vagy zaklatása elfogadhatatlan.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

A nem nyilvános információt privát módon és bizalmasan kezeljük.

A Diversey eszközei, berendezései, létesítményei és készletei, valamint hozzáértése, technológiája, termékeire és formuláira vonatkozó információi, piaci információi és üzleti tervei mind értékes eszközök. A munkatársaknak védeniük kell és meg kell orizniük a Vállalat eszközeit, és meg kell orizniük a Vállalat tulajdonát képezo, a Vállalat, az ügyfelek és a beszállítók által rájuk bízott, nem nyilvános információk bizalmas jellegét, kivéve, ha ezek közzétételére engedélyt kapnak vagy jogszabály írja elo.

Azok, akik ilyen információkat – többek között a munkatársak személyes adatait – használják, vagy azokhoz hozzáférnek, felelosek azok biztonságos megorzésérol és csak jogszeru és helyénvaló Vállalati üzleti okokból történo felhasználásáért.

 

 

 

Cselekedjen helyesen!

 • A nem nyilvános adatokhoz való hozzáférés, azok használata, tárolása, átvitele vagy módosítása csak a munka elvégzéséhez szükséges mértékben engedélyezett.
 • Soha ne osszon meg nem nyilvános adatokat olyan személlyel, akinek azt nem kell üzleti okokból tudnia, és akinek nincs engedélye azok birtoklására.
 • Akadályozza meg a véletlenszeru nyilvánosságra kerülést az eszközei jelszavas védelmével és a bizalmas fájlok lezárt fiókban vagy szekrényben történo biztonságos tárolásával.

 

Ügyfeleink

Jó minoségu és biztonságos termékeket, csomagolást, gépeket, berendezéseket és szolgáltatásokat nyújtunk és készítünk.

Elsodleges célunk, hogy jó minoségu és biztonságos termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk. Folyamatosan olyan termékek és szolgáltatások nyújtásán fáradozunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink elvárásainak és a saját magas minoségi szabványainknak, valamint muködésünk során folyamatos fejlodést és innovációt valósítunk meg, hogy megfeleljünk ezeknek a szabványoknak. A termékeknek meg kell felelniük a gyártás, értékesítés vagy terjesztés helyén érvényben lévo összes vonatkozó rendeletnek. A termékeket biztonsági információknak kell kísérniük, többek között, korlátozás nélkül, megfelelo használati utasításoknak, kockázati besorolásoknak, figyelmeztetéseknek, elsosegélynyújtási utasításoknak és a vészhelyzet esetén értesítendok kapcsolattartási adatainak. A megfelelo és teljes biztonsági adatlapoknak és címkéknek olvashatóknak és a terjesztok, ügyfelek és végfelhasználók számára elérhetoknek kell lenniük. A Diversey a felelos vegyészetre vonatkozó szabályzatban körvonalazott felelos anyagfelhasználás mellett is elkötelezett.

Elkötelezettek vagyunk a termékbiztonság iránt a tervezéstol és gyártástól az ügyfelek általi felhasználásig és selejtezésig, újrahasznosításig vagy újbóli használatig.

A termékeink fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, megfigyelésére, tárolására, szállítására, használatára és selejtezésére vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és Vállalati irányelveknek való megfeleléssel segítjük a Diversey márkanév integritásának megorzését. Egyetlen munkatársunk sem végezhet olyan tevékenységet, amely veszélyeztethetné ügyfeleinknek a termékeink minoségébe és biztonságosságába vetett bizalmát.

 

Felelos marketing és kommunikációs tevékenységet végzünk.

A Vállalat nyilvános kommunikációja – csakúgy, mint a termékeink – tükrözik az integritás és átláthatóság iránti elkötelezettségünket.

Ezt figyelembe véve végezzük termékeinkkel kapcsolatos marketing-, hirdetési és címkézési tevékenységünket, a pontosságra, átláthatóságra és az ügyfeleink iránti nyitottságra törekedve. Sohasem próbáljuk félrevezetni ügyfeleinket a saját vagy bármely más cég termékeire vonatkozó helytelen vagy nem teljes információkkal.

A nyilvános kommunikációk során a pontosság és konzisztencia megorzése érdekében csak az erre kijelölt Vállalati szóvivo tehet közzé nyilatkozatokat Vállalatunkat illetoen.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Tartsa be a marketing- és hirdetési jogszabályokat, hogy az állításaink megalapozottak, módszereink pedig etikusak és törvényesek legyenek.
 • Termékeinket az igazsághoz ragaszkodva, pontosan reklámozza, sohasem megtéveszto vagy túlzó módon.
 • A közösségi média használatakor ne beszéljen meg semmilyen bizalmas Vállalati információt, és kerülje olyan nézetek megfogalmazását, amelyeket a Vállalatnak lehetne tulajdonítani; csak az arra jogosult szóvivok használhatják a közösségi médiát, hogy a Vállalat nevében állításokat tegyenek közzé.
 • A média információ vagy megjegyzések iránti igényét továbbítsa a kommunikációs csapatnak.

 

Vállalatunk és részvényeseink

Megorizzük könyvelésünk, nyilvántartásaink és szabályozó eszközeink integritását, pontosságát és megbízhatóságát.

Elkötelezettek vagyunk a Vállalat pénzügyi könyveinek és üzlet nyilvántartásainak legnagyobb pontossággal, teljességgel és integritással történo vezetése mellett. Az üzleti döntések intelligens módon és idoben történo meghozatalakor pénzügyi könyveinkre és üzleti nyilvántartásainkra támaszkodunk.

Szokásos munkavégzésük során minden munkatársunk létrehoz nyilvántartásokat, például a költségjelentések kitöltésével, szerzodések és ajánlatok piszkozatának elkészítésével vagy e-mailek küldésével. Alapveto fontosságú, hogy ezek a dokumentumok pontosan tükrözzék a helyzetet, és hogy ne maradjon ki semmilyen információ.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Biztosítson a Vállalat igazgatói, munkatársai, konzultánsai és a Vállalat kötelezo közzétételeinek elkészítésében résztvevo tanácsadói számára pontos, teljes, objektív, releváns, idoben történo és értheto információkat.
 • Rögzítsen minden pénzügyi adatot és üzleti tranzakciót teljes egészében, pontosan, idoben és a Vállalat közzétételi szabályozásának és eljárásainak megfeleloen.
 • A nyilvántartások, többek között az e-mailek és azonnali üzenetek létrehozásakor járjon el szakszeruen, átgondoltan és pontosan.
 • A nyilvántartásokat a nyilvántartás-kezelési szabályozásunknak, a vonatkozó, jogszabályban eloírt megorzési kötelezettségeknek és a nyilvántartás- megorzési ütemtervnek megfeleloen orizze és semmisítse meg.
 • Ne rejtsen el vagy semmisítsen meg vizsgálattal, peres eljárással vagy lehetséges keresetekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.

 

Védjük és biztosítjuk a Vállalat eszközeinek megfelelo használatát.

A Vállalat eszközeinek megfelelo használatáért minden munkatársunk felelosséggel tartozik. A Vállalat háromféle eszközzel rendelkezik:

 1. Fizikai eszközök, például anyagok, fogyóeszközök, szoftverek, készlet, berendezések, számítógépek, internetelérés és technológiák;
 2. Információs eszközök, például bizalmas és a Vállalat tulajdonában lévo üzleti információk és szellemi tulajdonjog (ideértve értékes márkáinkat); és
 3. Eroforráseszközök, például toke és vállalati ido a munkanap során.

A munkatársaknak minden ésszeru lépést meg kell tenniük, hogy megvédjék a Vállalat eszközeit a lopástól, megsemmisüléstol vagy más veszteségtol, és hogy elkerüljék az eszközök pazarlását, nem megfelelo felhasználását vagy más célra való használatát.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Védje a gondjaira bízott Vállalati eszközöket lopás, sérülés és pazarló vagy nem megfelelo használat ellen, és elozze meg azok elvesztését.
 • A Vállalati eszközöket a megfelelo üzleti céljaikra használja. Bizonyos mértéku személyes célú használat megengedett lehet, de az ilyen felhasználásnak mindig jogszerunek, etikusnak és ésszerunek kell lennie, és nem mehet a munka rovására.
 • Legyen óvatos, és ne hagyja, hogy bizalmas információ (laptopok, okostelefonok vagy más, ilyen információkat tartalmazó eszközök) elvesszen, illetéktelen kezekbe kerüljön vagy felügyelet nélkül maradjon.
 • Kerülje el a bizalmas információk vagy bármely más érzékeny témakörök nyilvános helyeken (pl. repülogépeken, liftekben és éttermekben) történo megbeszélését, ahol azt mások is hallhatják.
 • Ne használja a Vállalati technológiát obszcén, sérto, hátrányosan megkülönbözteto, zaklató vagy más módon törvénytelen vagy etikátlan anyagok letöltésére, megtekintésére vagy küldésére.

 

Nem végzünk olyan tevékenységeket, amelyek ütköznek vagy úgy tunhet, hogy ütköznek a Vállalat alapveto érdekeivel.

El kell kerülnünk minden olyan körülményt, amelyben a Vállalat tulajdonának, információinak vagy helyzetének felhasználásával nem helyénvaló személyes elony keletkezik, vagy személyes elony keletkezésének látszatát kelti. Üzleti döntéseinket mindig olyan objektív feltételekre kell alapoznunk, amelyek a Vállalat számára a legelonyösebbek. Még az összeférhetetlenség látszata is komoly következményekkel járhat, és alááshatja a munkatársak, az üzleti partnerek és a nyilvánosság Vállalatba vetett bizalmát. Az „összeférhetetlenség” kifejezés bármely olyan körülményt jelent, amely kételyt támaszthat egy munkatárs, tisztségviselo vagy igazgató cselekvése során a Vállalat érdekeit szem elott tartó teljes objektivitását illetoen.

A munkatársaknak kerülniük kell minden olyan helyzetet, amelyben a munkatárs személyes érdekei és a Vállalat érdekei ütköznek, vagy annak látszata keletkezik.

A munkatársaknak a leheto leghamarabb fel kell fedniük bármely tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenséget, hogy minden ilyen esetet megfelelo módon kezelni lehessen és meg lehessen oldani. Ezenkívül, ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy egy helyzet eredményezhet-e összeférhetetlenséget, akkor lépjen kapcsolatba a jogi osztállyal.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Cselekedjen helyesen!

 • A munkatársak nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely érdekütközésben áll a Vállalat üzleti tevékenységével, például nem dolgozhatnak azonos iparágban tevékenykedo másik vállalatnak semmilyen formában.
 • Ha egy családtag vagy közeli barát egy olyan vállalatnak dolgozik, amely üzleti kapcsolatba szeretne lépni a Vállalattal, beszéljen a vezetojével a kapcsolatukról. Hasonlóképpen, zárja ki magát a kiválasztási folyamatból, ha egy családtagja állásinterjúra készül a Vállalatnál. Ne legyen egy családtag feljebbvalója, sem alárendeltje .
 • A munkatársaknak el kell kerülniük, hogy elozetes jóváhagyás kérése nélkül olyan vállalatban vagy entitásban legyen pénzügyi érdekeltségük, amely üzleti partner, beszállító, ügyfél vagy versenytárs (vagy azzá szeretne válni).

 

A vállalat munkatársaként nem fogadunk el ajándékokat.

Az ajándékok cseréje, a szórakoztatás és a vendéglátás egyéb formái gyakran használatosak az üzleti kapcsolatok kiépítése során. Az ajándékozás és vendéglátás nem helyénvaló használata azonban tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséget eredményezhet, és növelheti a komoly megvesztegetési és korrupciós ügyek kockázatát. Ezeknek a problémáknak a megelozés és az integritásunk védelme érdekében megfelelo korlátozásokat vezettünk be az ajándékok és a vendéglátás adását és elfogadását illetoen.

Tilos értékes ajándékot elfogadni vagy kapni bármilyen üzleti partnertol. Az ésszeru, nem készpénzes ajándékok azonban, amelyek nem jelentosek, kicsik, alkalmiak, és jelképes vagy névleges értékük van, ésszeruen engedélyezettek, feltéve, hogy azokat nem megvesztegetési szándékkal, kenopénzként vagy a kompenzáció más formájaként adták, és ha ezekkel kapcsolatban ez nem is feltételezheto. Szintént tilos ajándékok vagy szolgáltatások saját magunk vagy mások, többek között családtagok vagy barátok részére történo felajánlása.

A munkatársak számára csakúgy, mint az ajándékok elfogadásának elutasítása, általában tilos bármilyen értéku ajándék adása is az üzleti partnereknek. A kivételeket elore engedélyeznie kell egy felelos vezetonek és a jogi osztálynak. Az adott ajándékoknak meg kell felelniük az elfogadó fél ajándékozásra vonatkozó szabályzatának is. A saját és a Vállalat védelme érdekében mindig regisztrálja és jegyezze fel az ilyen eseteket a megfelelo urlapok vagy eroforrások használatával; mindig az átláthatóság a legjobb viselkedésmód.

Az üzleti célú vendéglátás az a helyzet, amikor mindkét vállalat képviseloi (a fogadó és a meghívó fél) vacsorán, eloadáson vagy más eseményen vesznek részt, és nem számít tiltott ajándéknak, feltéve, hogy megfelel a fogadó és a meghívó fél szabályzatának.

Mindig legyen óvatos, és tartsa távol magát az olyan helyzetektol, amikor a Vállalat hírnevén akár a legkisebb csorba eshet.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Ne ajánljon fel és fogadjon el olyan üzleti célú vendéglátást, amely nagyszabású, fényuzo vagy extravagáns, vagy olyan helyen van, illetve úgy van megrendezve, hogy sértheti a Vállalat hírnevét.
 • Ne ajánljon fel és fogadjon el olyan ajándékokat vagy üzleti célú vendéglátást, amely összeférhetetlenség látszatát kelti, vagy amelynek a célja döntéshozatal befolyásolása.
 • Ne adjon ajándékba készpénzt vagy készpénzzel egyenértéku dolgokat, például ajándékkártyát.

 

 

Üzleti partnereink és közösségeink

Nem toleráljuk a megvesztegetést és a korrupciót.

Zéró toleranciát hirdeto korrupcióellenes szabályzattal rendelkezünk, és a munkatársaink sohasem ajánlhatnak fel, adhatnak vagy fogadhatnak el kenopénzt az üzlet lebonyolítása érdekében. Számunkra szigorúan tilos bármilyen érték – csekélységétol függetlenül – közvetlen vagy közvetett átadása, felajánlása, ígérete vagy az arra való jogosultság engedélyezése bármilyen kormányzati hivatalnok vagy ügynökség (többek között nemzeti vagy helyi kormányzati hivatalnok vagy munkatárs, politikai választási jelölt vagy a kormány tulajdonában lévo vagy azáltal irányított entitás) vagy bármely más egyén részére üzleti elony biztosítása, üzleti vagy kormányzati döntéshozatalnak a tevékenységeink bármelyikével kapcsolatos befolyásolása céljából, vagy más módon rávenni a elfogadó felet, hogy visszaéljen hatalmával vagy hivatali beosztásával.

Ezt a tilalmat szélesköruen kell értelmezni, és mindenkire vonatkozik, aki a nevünkben jár el, többek között a beszállítókra, terjesztokre, vállalkozókra, konzultánsokra és ügynökökre.

Szigorúan betartjuk a külföldi korrupciós gyakorlattal foglalkozó Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) törvényt, az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényét (Bribery Act) és az egyes joghatóságokban érvényes hasonló rendeleteket.

Sok országban a gyorsított szolgáltatások fejében fizetett segíto kifizetések legálisnak számítanak. Ettol függetlenül az ilyen kifizetések gyakran etikátlannak tunnek, és mi ezeket nem engedélyezzük. Mi globális vállalat vagyunk, és a hírnevünk számít.

A világ bizonyos részein a helyi szokások és üzleti gyakorlat megengedheti ajándékok kormányzati hivatalnokok részére történo átadását vagy vendégül látás felkínálását. A munkatársaknak eloször be kell szerezniük az Általános tanácsadás elozetes engedélyét, mielott egy kormányhivatalnoknak bármilyen ajándékot vagy értékkel bíró tárgyat ajándékoznának, vagy bármilyen vendéglátásban részesítenék.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Soha ne ajánljon, ígérjen vagy biztosítson semmilyen értékkel bíró dolgot (bármilyen kicsi legyen is az) kormányzati tisztviselonek vagy más harmadik félnek üzleti elony szerzése céljából.
 • Ne adjon utasítást vagy engedélyt harmadik fél számra a saját vagy a Vállalat nevében történo tiltott kifizetésre.
 • Ne teljesítsen kifizetést harmadik fél részére annak a tudatában, vagy ha oka van annak feltételezésére, hogy azt valószínuleg nem helyénvaló módon fogják felhasználni, hogy valamilyen értékes dolgot adományozzanak egy kormányzati hivatalnoknak vagy más személynek.
 • Mindig pontosan, teljes egészében és idoben tartson nyilván minden kifizetést és kapott nyugtát.

 

Megfelelünk a verseny- és trösztellenes törvényeknek.

A trösztellenes törvények (másképpen „versenytörvények”) szabályozzák a versenymagatartást és vonatkoznak a Vállalat más gyártókkal, versenytársakkal, beszállítókkal, brókerekkel és ügyfelekkel fennálló kapcsolatára. A törvények gyakran nagyon szélesköruek és bonyolultak, és országonként eltéroek, de ugyanaz a céljuk: a szabad és tisztességes verseny elosegítése. Minden munkatársunkkal szemben elvárás, hogy mindig megfeleljenek a vonatkozó trösztellenes/ versenytörvényeknek nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, minden olyan joghatóság alatt, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Minden általunk végzett Vállalati tevékenységnek meg kell felelnie a tisztességes verseny szabályainak. Egyetlen Vállalati tevékenység sem akadályozhatja, korlátozhatja vagy torzíthatja a versenyt.

A trösztellenes törvények megsértéséért kiszabott büntetések súlyosak, és többek között jelentos bírságokat, valamint egyéb pénzügyi felelosséget tartalmaznak. Ezenkívül azok a munkatársak, akik engedélyezik ezek megsértését, vagy részt vesznek azokban, sok országban börtönbüntetésre számíthatnak. Annak nem ismerete, hogy mi számít ezen törvények megsértésének, nem jelent védekezési alapot.

Minden általunk végzett Vállalati tevékenységnek meg kell felelnie a tisztességes verseny szabályainak. Egyetlen Vállalati tevékenység sem akadályozhatja, korlátozhatja vagy torzíthatja a versenyt. Ha integritásunk megorzésével veszünk részt a versenyben az egész világon, azzal elkerülhetjük a versenytörvények megsértését, ugyanakkor megvédhetjük egyik legértékesebb értékünket: a hírnevünket.

Mivel a trösztellenes törvény megsértésében fennálló felelosség gyakran közvetett bizonyítékon alapul, kerülje el a versenyellenes magatartásnak még a látszatát is.

Minden feltételezett szabálysértést jelenteni kell a jogi osztálynak. Ezenkívül jóhiszemu jelentést is tehet az irányelvek vélt megsértésérol, vagy útmutatást kérhet az integritási vonalon.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Tartson be minden vonatkozó trösztellenes és versenytörvényt.
 • Azonnal lépjen kapcsolatba a jogi osztállyal, amikor trösztellenes vagy versenytörvényt érinto kérdéssel találkozik, vagy ha úgy érzi, hogy egy versenyellenes megbeszélésen vagy interakcióban vehetett részt.
 • Ne kössön szerzodést vagy állapodjon meg egyetlen versenytárssal sem az árat illetoen.
 • Ne beszélje meg egyetlen versenytárssal sem Vállalatunk vagy a versenytárs múltbeli, jelenlegi vagy jövobeli árait, marketingcélú promóciós programjait vagy értékesítési feltételeit.

 

Társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelosségteljes vállalat vagyunk: Aktív szerepet vállalunk egy jobb világ teremtésében.

Elkötelezettek vagyunk az emberi élet minoségének jobbá tétele mellett a fenntarthatóság, egészség, jóllét és társadalmi felelosségvállalás iránti elhivatottságunk révén. A Diversey elkötelezett a fenntartható muködés mellett társadalmi és környezeti hatásának értékelésével és javításával. A Diversey integrálja a fenntarthatósági célkituzéseket a vállalati célok közé, támogatja a legjobb gyakorlatok alkalmazását, és kommunikálja eredményeit a részvényesek felé.

Teljesítjük minden vonatkozó környezetvédelmi törvény és rendelet eloírásait.

 

Cselekedjen helyesen!

 • Tegye a fenntarthatóságot személyes céllá: takarítson meg áramot, hasznosítsa újra az eroforrásokat, és legyen tudatában saját, környezetre gyakorolt hatásának.
 • Jelentsen azonnal minden környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kockázatot.
 • Biztosítsa, hogy a beszállítók és más üzleti partnerek elkötelezettek legyenek a környezetvédelmi rendeletek és emberi jogi törvények betartása mellett.
 • Vegyen részt aktívan programjainkban és kezdeményezéseinkben a világ és a közösségek jobbá tétele érdekében.
 • Ne vegyen részt kényszer- vagy gyermekmunka alkalmazásában, és ne nézzen el egyetlen olyan egyénnel szemben alkalmazott helytelen bánásmódot sem, aki a Vállalattal vagy annak nevében végez üzleti tevékenységet.