Magatartási kódex

Thumbnail Thumbnail

Magatartási kódex

 

A Diversey (a „Társaság”) mint szolgáltató cég nem győzi hangsúlyozni, hogy mindig a legmagasabb szintű, az erkölcsi elvárásainkkal alátámasztott bevált gyakorlatokra kell összpontosítanunk. Noha a társaság és valamennyi társult vállalkozás elsődleges célja az ügyfelek elégedettsége, ezt mindig kompromisszum nélkül, feddhetetlenül kell elérni. A Társaság híres arról, hogy nagyon etikus módon folytatja üzleti tevékenységeit. Mindannyiunk számára fontos, hogy a jövőben is ilyen feddhetetlenül működjünk. Minden munkatársunknak el kell olvasnia, meg kell értenie, be kell tartania és be kell tartatnia magatartási kódexünket (a „Kódex”). Emellett mindenkinek ismernie kell és be kell tartania a Társaság irányelveit és eljárásait. A kódex minden munkatársunkra, tisztviselőnkre és igazgatónkra egyaránt vonatkozik.

 

Az alkalmazandó törvények, rendeletek és vállalati irányelvek betartása

A Társaság szövetségi, nemzeti, állami, tartományi, helyi és nemzetközi törvények és rendeletek hatálya alá tartozik. Mindannyiunknak be kell tartania az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve a magatartási kódexet. Ha a Diversey bármely munkatársának a Társaságban végzett jogellenes cselekmény jut a tudomására, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a jogi osztállyal. Ha a magatartási kódex bármely rendelkezése ellentétes az alkalmazandó joggal, akkor a vonatkozó törvényi előírás alkalmazandó.

 

A legszigorúbb etikai követelmények betartása. Minden üzleti tevékenységünk során mindannyiunknak be kell tartania a legszigorúbb etikai normákat, és úgy kell eljárnunk, hogy azzal javítsuk a Társaság jó hírnevét az üzleti közösségben és a nyilvánosság előtt. Az integritás minden üzleti kapcsolatunk alapja, és továbbra is annak kell maradnia.

 

Kötelezettségek

Felszólalási kötelezettség / Nincs megtorlás / Titoktartás

Minden munkavállalónknak haladéktalanul és jóhiszeműen be kell jelentenie minden társult vagy külsős (azaz beszállító vagy üzleti) partner bármely olyan magatartását, amellyel megsértheti a magatartási kódexet. Ha bármely munkavállalónk szándékosan mulasztja el bejelenteni a lehetséges jogsértést, vagy visszatartja a jogsértéssel kapcsolatos releváns és lényeges információkat, akkor az ilyen munkavállaló fegyelmi eljárás alá vonható, amely akár a munkaviszony megszűnését is eredményezheti. Ha kérdés merülne fel egy adott helyzet megfelelőségével kapcsolatban, beszéljük meg azt a felettesünkkel, a HR-, illetve a jogi részleggel. Jóhiszemű jelentést is tehetünk a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhetünk a Diversey Feddhetetlenségi vonalán a https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct internetes címen. A Társaság elkötelezett amellett, hogy megvédje a feltételezett jogsértéseket jóhiszeműen bejelentő munkatársait. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje munkatársait a megtorlástól annak érdekében, hogy azok félelem nélkül tehessenek jelentést a jogsértésekről, ezzel is védve a Társaságot. Ha bármelyik munkatársunk úgy véli, hogy megtorló intézkedés áldozata lett, azonnal vegye fel a kapcsolatot a felettesével, a HR-, vagy a jogi osztállyal, illetve tegyen bejelentést a Feddhetetlenségi vonalon.

A Társaság haladéktalanul reagál és törekszik annak biztosítására, hogy alkalmazottaink aggodalmát érzékenyen, titoktartással és a leginkább átfogó módon kezeljék. Cserébe elvárjuk, hogy mindenki segítsen megvédeni a jelentés és a későbbi vizsgálati folyamatok bizalmas jellegét azáltal, hogy nem beszéli meg az ügyet a munkatársaival, a nyilvánossággal vagy a médiával.

 

Megfelelő fegyelmi intézkedések a magatartási kódex be nem tartása esetén

A magatartási kódexben foglalt előírások be nem tartása fegyelmi eljáráshoz is vezethet, amely akár a munkaviszony megszüntetését, illetve polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonást is eredményezhet.

Minden magas rangú, közép- és egyéb vezetőnek példát kell mutatnia kollégáinak feladataik ellátása közben, illetve amikor a társaság nevében más módon járnak el. Az átlátható fellépéssel és a magatartási kódex betartásával vezetői beosztásban is egyértelmű marad, hogy a magatartási kódexben leírt irányelveket és szabályokat kivétel nélkül be kell tartani.

 

SZABÁLYOK

Alkalmazottaink

Egészség és biztonság – Mindig kulcsfontosságú kérdésként kezeljük a munkahelyi biztonságot és egészséget.

Munkatársaink biztonságának és jólétének mindenhol és minden körülmények között előtérben kell lennie. Elkötelezettséget vállalunk a biztonságos és egészséges munkahely biztosítására minden munkatársunk számára, ideértve a megfelelő sürgősségi eljárásokat és a tűzbiztonságot, a veszélyes anyagok kezelését és a házvezetési feladatokat is. E kötelezettségvállalás részeként minden létesítménynek meg kell felelnie a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos törvényi előírásoknak, és biztosítania kell a megfelelő munkakörülményeket. Munkatársainktól elvárjuk, hogy feladataikat mindenkor biztonságosan végezzék, ideértve a gépek kizárólag a használati utasításnak megfelelő kezelését is, és megfelelő intézkedéseket tesznek, ha biztonsági kockázat merül fel.

Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Fenntarthatóság, Környezeti Egészség és Biztonsági Irányelvek című fejezetet.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Tartsuk be az egyes helyszíneken érvényben lévő biztonsági irányelveket. Minden alkalmazottunk felelős egy olyan munkahelyi környezetet fenntartásáért, amely mentes a biztonsági és egészségügyi kockázatoktól. Kockázatok vagy váratlan veszély felmerülése esetén gyorsan és biztonságosan járjunk a minél szélesebb körű ellenőrzés érdekében, és azonnal keressünk segítséget.

 • Ne dolgozzunk alkohol vagy kábítószer befolyása alatt. Ne feledjük: bármilyen anyag, amely hátrányosan befolyásolhatja józan ítélőképességünket, vagy fizikai teljesítményünket, végső soron munkatársainkat és ügyfeleinket is károsíthatja.

 • A biztonságos munkahelyet úgy, hogy a nézetkülönbségeket szakmai módon és egymás tiszteletben tartásával rendezzük; soha ne éljünk az erőszak, a zaklatás vagy a megfélemlítés eszközeivel.

Ha valamelyik munkatárs nem biztonságos helyzetet észlel, akkor azonnal kezelnie kell és be kell jelentenie a Munkahelyi egészség és biztonság osztálynál.

 

Megkülönböztetés, megfélemlítés és zaklatás - Nem toleráljuk sem a megkülönböztetést, sem a megfélemlítést, sem pedig a zaklatást.

A Diversey egy olyan egyenlő esélyeket biztosító munkáltató, amely értékeli a sokféleséget és a beilleszkedést a globális szervezeten belül. A Diversey megfelel minden olyan törvényi előírásnak, amely megtiltja a faji, vallási, világnézeti, etnikai, származási alapú, nemi, szexuális orientáció, nemi identitás vagy önkifejezés, életkor, fogyatékosság vagy egyéb védett státus alapján történő diszkriminációt a munkahelyi toborzási és foglalkoztatási gyakorlatokban.

Úgy gondoljuk, hogy munkaerőnk sokszínűsége olyan eszköz, amely fokozza a kreativitást, az innovációt és a növekedést. Munkatársaink eltérő kultúrái, szexuális orientációja, nemi identitása, életkora, háttere és tapasztalatai lehetővé teszik a kérdések változatos szempontok szerinti végiggondolását, ezáltal gazdagítva a döntéshozatali folyamatot. A Diversey képviselőiként munkatársaink számára is tilos másokkal szemben bármilyen megkülönböztetést alkalmazni.

Munkatársaink számára olyan alapvető emberi jogokat biztosítunk, amelyek nem kerülnek összeütközésbe a Diversey üzleti tevékenységével. Ezeket a jogokat (például politikai, társadalmi és kulturális) tilos megsérteni. A Társaság semmilyen körülmények között nem tolerálja a faji, vallási, világnézeti, etnikai, nemi, a szexuális irányultság vagy nemi identitás, illetve annak önkifejezésén alapuló, kor, fogyatékosság vagy más védett státusz alapján történő diszkriminációt, sem pedig mások megfélemlítését vagy zaklatását, illetve hátrányos megkülönböztetését, ideértve a társaság minden felügyelőjét, munkatársát, társult vagy önálló partner vállalkozását, beszállítóját, ügyfelét vagy vásárlóját is. A zaklatás esete akkor áll fenn, ha egy személyt nem kívánt eljárásoknak vetnek alá, amelyek az ilyen eljárást elszenvedő személy szempontjából észszerűen végiggondolva, és a körülményekre figyelemmel az a célja vagy következménye, hogy megsértsék az adott személy méltóságát, vagy megfélemlítsék egy ellenséges, megalázó, vagy sértő környezet létrehozásával.

Minden egyénnek joga van hátrányos megkülönböztetéstől, megfélemlítéstől és zaklatástól mentes környezetben dolgozni. A Társaság elkötelezettséget vállal amellett, hogy olyan munkahelyet biztosítson, amelyben mindenkit megfelelő méltósággal és tisztelettel kezelnek. Mindenki köteles tiszteletben tartani mások érzéseit és érzékenységét a munkahelyen, és úgy viselkedni, hogy azzal ne bántson meg másokat. Bizonyos esetekben nehéz eldönteni, hogy viselkedésünk másokat megbánt-e, de mindenkinek kötelessége, hogy viselkedését és annak a munkatársakra gyakorolt hatását kordában tartsa.

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a Jogi Osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Cselekedjünk helyesen!

·         A hatályos törvényekkel és rendeletekkel összhangban biztosítsunk egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket a képesített munkatársak és pályázók számára.

·         Munkatársainkkal szakmai alapú és tiszteletteljes kapcsolatot tartsunk fenn. Ne hozzunk létre mások számára kellemetlen, ellenséges vagy megfélemlítő környezetet cselekedeteinkkel vagy szavainkkal.

·         Tiszteljük munkatársaink eltérő tulajdonságait, amelyekkel mindannyiunk hasznára lehetünk még akkor is, ha egymástól eltérő kulturális környezetben szocializálódtunk, vagy ha ötleteink eltérnek egymástól.

 

 

Munkakapcsolatok

Diversey elkötelezett amellett, hogy tiszteletteljesen kezelje munkatársait, biztosítsa számukra az emberi jogokat, és betartsa a munkaidőre, a túlórák kifizetésére, az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokra vonatkozó összes törvényi előírást. A Diversey tiszteletben tartja a munkavállalók jogait az választott szervezetek létrehozásához és az azokhoz való csatlakozáshoz, valamint a jogellenes beavatkozás nélkül kollektív tárgyalásokhoz. A Diversey nem különbözteti meg hátrányosan, nem zaklatja vagy bünteti meg munkavállalóit bármely szakszervezeti tagság iránti érdeklődés, és / vagy tagsági viszony, illetve bármely törvényes szakszervezeti tevékenységük miatt.

A feltételezett jogsértésekről értesíteni kell a Jogi Osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Gyermekmunka

A Diversey csak olyan személyeket alkalmazhat, akik megfelelnek a vonatkozó helyi életkori követelményeknek. Ezenkívül a vonatkozó ILO-egyezmények előírásait tartjuk be, amelyek biztosítják, hogy a 18 év alatti személyeket csak akkor szabad foglalkoztatni, ha teljes mértékben megóvják őket a lehetséges kizsákmányolástól, ha védettek a munkahelyi egészségügyi kockázatokkal szemben, és ha engedélyezik számukra a továbbképzés lehetőségét. A Diversey azt is megköveteli a beszállítóktól, hogy tartsák be a vonatkozó bevált gyakorlatokat. További információkért lásd a Diversey beszállítói számára létrehozott magatartási kódexét.

 

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a Jogi Osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Kényszermunka és emberkereskedelem

 

A Diversey nem alkalmaz kényszermunkásokat, és elutasítja az emberkereskedelmet vagy modern rabszolgaságot a termékek gyártásakor vagy az ellátási lánc bármely pontján. Ennek megfelelően elvárjuk, hogy minden üzleti partnerünk világszerte vállaljon egyértelmű elkötelezettségét a munkavállalók ezen alapvető emberi jogainak védelme mellett. A Diversey egyetlen munkatársának kényszerítése, megfélemlítése vagy zaklatása sem elfogadható.

 

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a Jogi Osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

A nem nyilvános információkat bizalmasan kezeljük.

 

A Diversey eszközei, felszerelései és készletei, valamint know-howja, technológiái, termék- és gyártási adatai, piaci információi és üzleti tervei mind értékes vagyontárgyak. A társult vállalkozásoknak meg kell védeniük a Társaság vagyonát, és meg kell őrizniük a Társaság, az ügyfelek és a beszállítók által rájuk ruházott nem nyilvános információk bizalmas jellegét, kivéve, ha azok közzététele engedélyezett, vagy azt a törvény írja elő.

Azok, akiknek ilyen információkhoz van hozzáférésük, ideértve a munkatársak személyes adatait is, felelősséggel tartoznak azok biztonságáért és kizárólag a törvényes és megfelelő, a Társaság üzleti céljaira történő felhasználásáért.

 

 

Cselekedjünk helyesen!

 • A nem nyilvános információkat csak a munkavégzéshez szükséges mértékben hívjuk elő, használjuk, tároljuk, továbbítsuk vagy módosítsuk.

 • Soha ne osszunk meg nem nyilvános információkat azokkal, akikre az ilyen információk nem tartoznak, és nem jogosultak felhasználni azokat.

 • Kerüljük el a véletlenszerű nyilvánosságra hozatalt azzal, hogy eszközeinket jelszóval védjük, és az érzékeny információkat tartalmazó fájlokat biztonságosan zárt fiókban vagy szekrényben tároljuk.

 

Ügyfeleink

Kiváló minőségű és biztonságos termékeket, csomagolást, gépeket, berendezéseket és szolgáltatásokat állítunk elő és nyújtunk.

 

Elsődleges célunk magas színvonalú és biztonságos termékek és szolgáltatások előállítása. Arra törekszünk, hogy következetesen állítsunk elő és forgalmazzunk olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek ügyfeleink elvárásainak és saját szigorú elvárásainknak; emellett folyamatos fejlesztést és innovációt keresünk működésünkben annak érdekében, hogy minden megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. A termékeknek gyártásuk, eladásuk és forgalmazásuk során meg kell felelniük az összes vonatkozó szabályozásnak. A termékeket biztonsági információkkal kell igazolni, korlátozás nélkül ideértve a megfelelő használati utasításokat, veszélyességi osztálybesorolásokat, figyelmeztetéseket, elsősegély-nyújtási utasításokat és a sürgősségi elérhetőségeket. A pontos és teljes biztonsági adatlapoknak és címkéknek jól olvashatónak és elérhetőnek kell lenniük a forgalmazók, az ügyfelek és a végfelhasználók számára. A Diversey elkötelezettséget vállal a felelősségteljes anyaghasználat mellett is, amelyet a Felelős vegyszerhasználati irányelv vázol fel. Elkötelezettek vagyunk a termékbiztonság mellett, a kezdeti ötlettől és a gyártástól kezdve az ügyfelek általi felhasználásig, ártalmatlanításig, újrahasznosításig vagy újrafelhasználásig.

 

A termékeink fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, ellenőrzésére, tárolására, szállítására, használatátára és ártalmatlanítására vonatkozó törvényi előírások, rendeletek és vállalati irányelvek betartásával hozzájárulunk a Diversey márka integritásának biztosításához. Egyetlen munkatársunk sem tehet semmit, amivel veszélyeztetheti ügyfeleink bizalmát termékeink és szolgáltatásaink minőségében és biztonságában.

 

 

Felelősségteljesen forgalmazunk és kommunikálunk.

A társaság nyilvános kommunikációja - akárcsak termékeink - tükrözik az integritás és átláthatóság iránti elkötelezettségünket. Ezeket szem előtt tartva forgalmazzuk, reklámozzuk és címkézzük termékeinket, törekedve a pontosságra, az átláthatóságra és ügyfeleinkkel kapcsolatos nyitottságra. Soha nem próbáljuk megtéveszteni ügyfeleinket téves vagy hiányos információkkal a saját vagy mások termékeivel kapcsolatban. A nyilvános kommunikáció pontosságának és következetességének fenntartása érdekében csak a kijelölt vállalati szóvivők tehetnek nyilvános nyilatkozatokat Társaságunkról.

 

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Tartsuk be az összes vonatkozó marketing- és reklámtörvény előírásait, ügyelve arra, hogy állításaink megalapozottak, illetve módszereink etikusak és törvényesek is legyenek.

 • Termékeinket valósághű, pontos módon, megtévesztést vagy túlzást soha nem alkalmazva forgalmazzuk.

 • A közösségi média használata során ne vitassunk meg semmilyen bizalmas vállalati információt, és kerülje el a Társaságnak tulajdonítható vélemények kifejtését; kizárólag a meghatalmazott szóvivők használhatják a közösségi médiát Társaságunk nevében tett nyilatkozatokhoz.

 • A média információkéréseit vagy megjegyzéseit továbbítsuk a kommunikációs csapat felé.

 

Cégünk és részvényeseink

Fenntartjuk a könyveink, nyilvántartásaink és ellenőrzéseink integritását, pontosságát és megbízhatóságát.

Elkötelezettek vagyunk a társaság pénzügyi könyveinek és üzleti nyilvántartásainak a lehető legnagyobb pontossággal, teljességgel és integritással történő vezetése mellett. Az intelligens, időszerű üzleti döntések meghozatalakor pénzügyi könyveinkre és üzleti nyilvántartásainkra támaszkodunk.

Rendszeres feladatvégzése során minden munkatársunk olyan nyilvántartásokat készít, mint például a költségjelentések kitöltése, szerződések és javaslatok készítése vagy e-mailek küldése. Rendkívül fontos, hogy ezek a dokumentumok pontosan tükrözzék a mindenkor aktuális helyzetet, és hogy azokból semmilyen információ ne maradjon ki.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • • A Társaság igazgatói, munkatársai, szakértői és szaktanácsadói számára tegyük elérhetővé a társaság által megkövetelt közzététel előkészítésében a pontos, teljes körű, objektív, releváns, időszerű és érthető információkat.

 • • Minden pénzügyi információt és üzleti tranzakciót teljes körűen, pontosan és időben rögzítsünk, és tartsuk be a Társaság adatfelfedési gyakorlatával kapcsolatos ellenőrzési és eljárási szabályokat.

 • • A rekordok létrehozásakor legyünk szakszerűek, átgondoltak és pontosak, ideértve az e-maileket vagy az azonnali üzenetküldéseket is.

 • • Az iratkezelést és -megsemmisítést a nyilvántartás-kezelési irányelveinknek, az alkalmazandó törvényes visszatartásoknak és az iratmegőrzési ütemtervünknek megfelelően hajtsuk végre.

 • • Ne rejtsük el, vagy semmisítsük meg a nyomozással, peres eljárásokkal vagy az esetleges kártérítési igényekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.

 

Védjük és biztosítjuk a társaság vagyonának megfelelő felhasználását.

Minden munkatárs felelős a társaság vagyonának megfelelő felhasználásáért. A társaságnak háromféle vagyoni eszköze van:

 1. Fizikai eszközök, például anyagok, kellékek, szoftver, leltár, felszerelés, számítógépek, internet-hozzáférés és technológiák;

 2. Informatikai eszközök, például bizalmas és védett üzleti információk és szellemi tulajdon (ideértve az értékes márkáinkat is); illetve

 3. Erőforrás-eszközök, például a munkanap során felhasznált tőke és munkaidő. Munkatársainknak minden észszerű lépést meg kell tenniük, hogy megvédjék a társaság vagyonát a lopástól, megsemmisüléstől vagy más veszteségtől, és biztosítsák, hogy az eszközöket ne pazarolják el, ne éljenek velük vissza és ne térítsék el.

 

 

Cselekedjünk helyesen!

·         Védjük a Társaság a gondjainkra bízott valamennyi eszközét az elvesztéstől, lopástól, károsodástól, vagy visszaéléstől.

·         A vállalati eszközöket kizárólag a kívánt üzleti célokra használjuk. Noha bizonyos mértékű személyes felhasználás is megengedett, az ilyen használatnak mindig törvényesnek, etikusnak és észszerűnek kell lennie, és nem zavarhatja a munkavégzést.

·         Tartsuk be az óvintézkedéseket, hogy megakadályozzuk a bizalmas információk (vagy az ilyen információkat tartalmazó laptopok, okostelefonok vagy más, hasonló eszközök) elvesztését, rossz helyen vagy felügyelet nélkül hagyását.

·         Kerüljük a bizalmas információk vagy más érzékeny témák megbeszélését nyilvános területeken (pl. repülőgépek, felvonók, éttermek), ahol mások is hallhatják, miről beszélünk.

·         Ne használjuk a Társaság eszközeit obszcén, sértő, diszkriminatív, zaklató vagy egyéb módon jogellenes vagy etikátlan tartalmak letöltésére, megtekintésére és továbbküldésére.

 

Soha nem cselekszünk olyan módon, amely akár látszólag is ellentétes a Társaság érdekeivel.

Kerülnünk kell minden olyan körülményt, amely a Társaság vagyonának, információinak vagy pozíciójának felhasználásával akár látszólag is jogosulatlan előnyt eredményezne. Üzleti döntéseinknek mindig olyan objektív kritériumokon kell alapulniuk, amelyek a legmegfelelőbbek a Társaság számára. Még az összeférhetetlenség látszata is súlyos következményekkel járhat, és alááshatja a társult vállalkozások, üzleti partnerek és a nyilvánosság a Társaságba vetett bizalmát. Az „összeférhetetlenség” kifejezés minden olyan körülményt jelent, amely kétségbe vonhatja valamely munkatársunk, a tisztségviselőnk vagy igazgatónk azon képességét, hogy teljesen objektív módon járjon el a Társaság érdekeinek képviselete során.

Munkavállalóinknak kerülniük kell azokat a helyzeteket, amelyekben az adott munkatárs személyes érdekei és a Társaság érdekei között akár látszólag is ellentét merülhet fel.

Munkatársainknak a lehető leghamarabb be kell jelenteniük minden tényleges vagy potenciális érdekellentétet, hogy azt megfelelő módon lehessen kezelni és megoldani. Ezen kívül, ha bármely kérdés merülne fel azzal kapcsolatban, hogy egy adott helyzet potenciális érdekellentétet okozhat-e, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a jogi osztállyal.

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a jogi osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • • Munkatársaink nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely ellentétes a társaság üzleti tevékenységével, például nem dolgozhatnak olyan vállalkozásnál, amely ugyanabban az iparágban tevékenykedik.

 • • Ha egy családtag vagy közeli barát olyan vállalkozás tulajdonosa, vagy alkalmazottja, amely üzleti kapcsolatot szeretne létesíteni a Társasággal, akkor ezt beszéljük meg a felettesünkkel. Hasonlóképpen, ne vegyünk részt a kiválasztási folyamatban, ha egy családtagunk szeretne munkát vállalni a Társaságnál. Ne felügyeljünk családtagot, és ő se felügyelje a mi munkánkat

 • • Munkatársainknak el kell kerülniük, hogy pénzügyi érdekeltségük legyen bármely olyan társaságban vagy szervezetben, amely a Társaság üzleti partnere, beszállítója, ügyfele vagy versenytársa (vagy az szeretne lenni) anélkül, hogy ezzel kapcsolatban előzetes jóváhagyást kérnénk.

 

A Társasági munkatársaként tilos ajándékot elfogadni.

Az ajándékozás, a szórakozás és a vendégszeretet egyéb formáinak gyakorlása az üzleti kapcsolatok kiépítésének általánosan elfogadott módja. Az ajándékokkal és a szórakoztatással való visszaélés azonban tényleges vagy látszólagos összeférhetetlenséget eredményezhet, és növelheti a súlyos vesztegetési és korrupciós problémák kockázatát. Ezeknek a problémáknak a megelőzése és integritásunk védelme érdekében be kell tartanunk bizonyos, az ajándékozásra és szórakoztatásra vonatkozó irányelveket.

Tilos az üzleti partnerektől értékes ajándékot elfogadni vagy átvenni. Ugyanakkor észszerűen megengedett a jelentéktelen, kisméretű, spontán jelleggel átadott, jelképes vagy névértékű nem készpénzes tételek elfogadása vagy átvétele, amelyek, feltéve, hogy azokat nem megvesztegetési szándékkal adnak át, és nem értelmezhetők megvesztegetésként, jutalomként, vagy másféle kompenzációként az átadó részéről. Szigorúan tilos bármely ajándékot vagy szolgáltatást kérni saját magunk, vagy mások számára, ideértve a családtagokat vagy a barátokat is.

Az ajándékok elfogadásának tiltásával összhangban Munkatársainknak általában véve tilos bármilyen értékű ajándékot adni üzleti partnereink számára. A kivételeket egy felelős vezetőnek és a Jogi Osztálynak előre jóvá kell hagynia. Az átadott ajándéknak meg kell felelnie a fogadó fél által elfogadott ajándékozási irányelveknek is. Saját magunk és a társaság védelme érdekében mindig regisztráljunk minden ilyen esetet a megfelelő űrlapok vagy erőforrások felhasználásával; az átláthatóság mindig a lehető legjobb viselkedés.

Az üzleti célú szórakoztatás olyan terület, ahol mindkét vállalat (az átadó és az átvevő) képviselői étkezésen, valamely előadáson vagy más rendezvényen vesznek részt, és ezt nem tekintik tiltott ajándéknak, feltéve, hogy az megfelel az átadó és az átvevő vállalat ajándékozási irányelveinek.

Mindig legyünk óvatosak, és kerüljük el azokat az eseteket, melyek során a Társaság hírneve akár a legcsekélyebb mértékben is sérülhet.

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a jogi osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Ne kínáljunk fel és ne vegyünk részt kirívóan túlzó, pazarló vagy extravagáns, illetve olyan helyen vagy módon zajló üzleti szórakozásban, amely sértheti a Társaság jó hírnevét.

 • Ne fogadjunk el vagy adjunk olyan ajándékokat vagy üzleti szórakozást, amely az összeférhetetlenség látszatát keltheti, vagy amely nyilvánvalóan a döntésünket kívánja befolyásolni.

 • Ne ajándékozzunk készpénzt, vagy azzal egyenértékű ajándékokat, például ajándékkártyákat.

 

 

 

 

Üzleti partnereink és közösségeink

Nem toleráljuk a megvesztegetést és a korrupciót.

Társaságunknál zéró toleranciát hirdettünk a korrupció ellen, és munkatársaink soha nem kínálhatnak vagy fogadhatnak el semmiféle megvesztegetést bármely üzleti tevékenység végrehajtása érdekében. Szigorúan tilos közvetlenül vagy közvetetten bármilyen - akármilyen kis - értékű dolgot ellentételezésként felajánlani, arra ígéretet tenni vagy azt engedélyezni bármely kormányzati tisztviselő vagy ügynökség (ideértve az országos vagy helyi önkormányzatok tisztviselőit vagy munkatársait, a politikai jelölteket, vagy az állami tulajdonban lévő, illetve ellenőrzött szervezet tisztviselőit és alkalmazottait is), vagy bármely más személy számára üzleti előnyök biztosítása, bármely tevékenységgel az üzleti vagy kormányzati döntések befolyásolása, vagy más módon ösztönözése érdekében azzal a céllal, hogy az ilyen személy visszaéljen a hatalmával vagy hivatali beosztásával.

Ezt a tilalmat tágan kell értelmezni, és mindenkire vonatkozik, aki Társaságunk nevünkben eljár, ideértve a beszállítókat, forgalmazókat, vállalkozókat, tanácsadókat és képviselőket is.

Szigorúan betartjuk a külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényének (FCPA), az Egyesült Királyság vesztegetési törvényének és az egyes joghatóságokban alkalmazandó hasonló törvények előírásait.

Sok országban jogszerű gyorsított eljárásért cserébe fizetséget ajánlani. Ennek ellenére az ilyen kifizetések gyakran etikátlannak tűnnek, így nem engedélyezzük azokat. Globális vállalat vagyunk, és a jó hírnevünk rendkívül fontos számunkra.

Munkatársainknak előzetes jóváhagyást kell kérniük a jogi osztálytól, mielőtt bármilyen ajándékot vagy értékes dolgot ajándékoznának, bármilyen szórakoztatást vagy vendéglátást ajánlanának fel bármilyen kormányzati tisztviselőnek.

A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a jogi osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Soha ne ajánljunk fel, ígérjünk meg, vagy adjunk át semmilyen - akármilyen kis - értékű dolgot ellentételezésként bármely kormányzati tisztviselő vagy harmadik fél számára semmilyen üzleti előny megszerzése érdekében.

 • Ne utasítsa, engedélyezze vagy engedje meg, hogy bármilyen harmadik fél tiltott kifizetést hajtson végre helyettünk vagy a Társaság nevében.

 • Soha ne fizessünk harmadik fél számára, ha tudjuk, vagy okkal tételezzük fel, hogy azt valószínűleg valamely kormányzati tisztviselő vagy más személy számára ajándékozás céljából valamilyen értékes dolog megvásárlására használják fel.

 • A befizetett összegeket, vagy a beérkezett bevételeket mindig pontosan, teljes körűen és időben rögzítsük.

 

Betartjuk a versenyszabályokat és a monopóliumellenes törvényi előírásokat.

A monopóliumellenes törvények (más néven „versenyjogi törvények”) szabályozzák a a tisztességes versenyre vonatkozó magatartást, és a Társaság más gyártókkal, versenytársakkal, beszállítókkal, brókerekkel és ügyfelekkel fennálló kapcsolataira alkalmazandók. A törvények gyakran nagyon tágan értelmezhetők és összetettek, és országonként eltérőek, de ugyanazt a célt, a szabad és tisztességes verseny ösztönzését tűzik ki célul. Minden munkatársunknak minden esetben be kell tartania a vonatkozó monopóliumellenes / versenyszabályokat nemzeti és nemzetközi szinten is az összes olyan joghatóság alatt, amelyben üzleti tevékenységet folytatunk. A Társaság minden tevékenységének meg kell felelnie a tisztességes verseny szabályainak. A Társaságok semmilyen tevékenysége sem akadályozhatja, korlátozhatja vagy torzíthatja a versenyt.

A monopóliumellenes törvény előírásainak megszegését szigorú szankciók büntetik, ideértve a jelentős összegű pénzbírságokat és egyéb monetáris kötelezettségeket. Ezen felül sok országban börtönbüntetés jár azon alkalmazottak számára, akik jóváhagyják, illetve részt vesznek az ilyen jogsértésekben. A vonatkozó rendszabályok nem ismerete sem fogadható el védekezésként.

Minden vállalati tevékenységünknek meg kell felelnie a tisztességes verseny szabályainak. A Társaságok semmilyen tevékenysége sem akadályozhatja, korlátozhatja vagy torzíthatja a versenyt. Az egész világon a tisztességes verseny szabályainak betartásával elkerülhetjük a versenyjogi szabályok megsértését, miközben megóvhatjuk az egyik legértékesebb vagyontárgyunkat: a jó hírnevünket.

Mivel a monopóliumellenes felelősség megállapításának alapját gyakran közvetett bizonyítékok képezik, a legjobb, ha elkerüljük a versenyellenes magatartás látszatát is. A feltételezett szabálysértésekről értesíteni kell a jogi osztályt. Minden munkatársunk jogosult jóhiszemű bejelentést tenni a feltételezett jogsértésekről, vagy útmutatást kérhet a Feddhetetlenségi vonal segítségével.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Tartsuk be az összes alkalmazandó trösztellenes és versenyjogi szabályt.

 • Ha kérdés merül fel bármilyen trösztellenes vagy versenyjogi szabállyal kapcsolatban, vagy ha úgy érezzük, hogy versenyellenes beszélgetésben vagy interakcióban vettünk részt, azonnal forduljunk a Jogi Osztályhoz.

 • Semelyik versenytárssal ne kössünk előzetes megállapodást az árral kapcsolatban.

 • Ne tárgyaljunk a versenytársakkal a Társaság vagy az ilyen versenytársak múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli árairól, piaci promóciós programjairól vagy értékesítési feltételeiről.

 

Társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelős Társaság vagyunk: aktívan veszünk részt egy jobb világ megteremtésében.

Elkötelezettséget vállaltunk amellett, hogy javítsuk az emberek életminőségét a fenntarthatóság, az egészség és a jólét, valamint a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünk révén. A Diversey vállalja, hogy fenntartható módon működik azáltal, hogy felméri és javítja az okozott társadalmi és környezeti hatásokat. A Diversey integrálja a fenntarthatósági célokat a vállalati célokba, átveszi a bevált gyakorlatokat, és eredményeinket közli az érdekelt felekkel.

Betartjuk az összes alkalmazandó környezetvédelmi törvényt és rendeletet. Éberen figyelünk a balesetek, a kiömlések és a közösségek és bolygónk egészségét és biztonságát fenyegető bármilyen egyéb veszély kialakulásának megakadályozására.

 

Cselekedjünk helyesen!

 • Tegyük személyes üggyé a fenntarthatóságot: takarítsunk meg villamos energiát, hasznosítsuk újra az erőforrásokat, és legyünk tudatában a környezetre gyakorolt hatásoknak.

 • Azonnal jelentsünk minden környezeti egészségügyi és biztonsági veszélyt; a kiömlések, szivárgások és egyéb potenciálisan vészhelyzetek nem várhatnak.

 • Gondoskodjunk arról, hogy a beszállítók és más üzleti partnerek kötelezzék el magukat a környezetvédelmi előírások és az emberi jogok betartása mellett.

 • Aktívan vegyünk részt a világ és a közösségek javítását célzó programjainkban és kezdeményezéseinkben.

 • Vegyük fel a harcot a kényszermunka és a gyermekmunka ellen, és ne engedjük meg, hogy bárki, akik a Társasággal vagy annak nevében üzleti tevékenységet folytat, rosszul bánjon másokkal.