Szállítók magatartási kódexe

Thumbnail Thumbnail

Szállítók magatartási kódexe

Ez a Szabályzat nem hivatalos fordítás, csak az Ön számára más nyelvű eredeti dokumentum megértésének eszközeként szolgál. Ha az angol verzió és a fordítás között bármilyen eltérés van, az angol nyelvű verzió az irányadó. A Diversey nem vállal semmiféle felelősséget a fordítás esetleges hibáival, hiányosságaival és kétértelműségeivel kapcsolatban. Bármely személy vagy szervezet, aki a lefordított tartalomra támaszkodik, saját felelősségére teszi ezt. Ha bármilyen kétsége merül fel, olvassa el a hivatalos angol változatot. Ha felhívná a figyelmünket egy fordítási hibára vagy pontatlanságra, kérjük, küldjön egy e-mailt a következő email címre:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Háttér

A Diversey egy nemzetközi vállalat, amely 169 országban szolgálja ki az ügyfeleket világszerte. A Diversey büszke vállalati felelősségvállalásának történetére munkatársaink, a környezet és a közösségek vonatkozásában, amelyben működünk. A Diversey úgy véli, hogy a mai globális gazdaságban még fontosabb, hogy a vállalatok felelősségteljes vállalati polgárokként viselkedjenek és elkötelezettségüket a felelős harmadik felekkel, például a Diversey beszállítói, szállítói, szerződéses gyártói és ügyfelei számára ismertessék. A Szállítók magatartási kódexe („Szállítói kódex”) bizonyos követelményeket támaszt a szállítóink, forgalmazóink és szerződéses gyártóink (együttesen: „Szállítók”) számára annak érdekében, hogy felelősségteljesen működhessenek, miközben a Diversey vállalattal folytatnak üzleti tevékenységet.

 

2.0 Hatály és alkalmazás

A Szállítói kódex a Diversey valamennyi szállítójára vonatkozik. Azáltal, hogy árut vagy szolgáltatást szállítanak a Diversey-nek, a szállítók vállalják, hogy betartják a Szállítói kódexet. A Diversey saját belátása szerint, és figyelembe véve a lehetséges kockázatokat, a Szállítói kapcsolat stratégiai jellegét és az érintett üzlet méretét, a Szállítói kódex:

Végrehajtható és ellenőrizhető a Diversey által elvégzendő auditok során;

Esetében szükség lehet a szállítók meghatalmazott képviselőjének elismerésére, jóváhagyására és aláírására és/vagy

Szerepelhet a szállítói megállapodásokban és a megrendelésekben is, [a jelen Szállítói kódex hatálybalépésének időpontjától és azt követően érvényes].

 

3.0 A Diversey elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt

A Diversey-nél a fenntarthatóság üzleti szükségszerűség és hosszú távú sikerünk szempontjából kritikus üzleti hajtóerő. A fenntarthatósági erőfeszítéseink szerves része annak biztosítása, hogy szállítóink betartsák a Szállítói kódexet. A szállítókat arra bíztatjuk, hogy tevékenyen támogassák a fenntartható fejlődés elveit saját műveleteik és ellátási láncuk keretein belül, ahogyan a dokumentumban ezt leírjuk.

 

4.0 A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA

A Szállítóknak minimálisan be kell tartaniuk az összes alkalmazandó helyi, nemzeti és nemzetközi törvényt és rendeletet, amelyek a Diversey-vel folytatott üzleti tevékenységükre vonatkoznak.

 

5.0 FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOK:

A Diversey egy olyan globális vállalkozás, amely különböző kultúrákkal, hagyományokkal és társadalmi normákkal rendelkező régiókban működik. Szállítóinknak a Diversey foglalkoztatási gyakorlatokkal és munkakörülményeivel kapcsolatos etikai normáival összhangban kell az üzleti tevékenységüket folytatniuk. E kötelezettségvállalás részeként elvárjuk, hogy Szállítóink az üzleti tevékenységet az emberi jogokról és az azokkal társult egyezményekről szóló egyetemes nyilatkozattal, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a munka alapelveiről és jogairól szóló nyilatkozatával összhangban folytassák. Elvárjuk, hogy betartsák a nemzetközi szabványokat, és a jelen Szállítói kódex feltételeit

 

5.1 Gyermekmunka

A Szállítók csak olyan személyeket alkalmazhatnak, akik teljesítik a vonatkozó helyi korhatár-követelményeket. Ezenkívül a Szállítóknak követniük kell a vonatkozó ILO-egyezményeket, amelyek biztosítják, hogy a gyermekeket csak akkor alkalmazhatnak, ha azok teljes mértékben védve vannak az egészségügyi veszélyekkel szemben, és amennyiben lehetséges a

képzésben való részvételük folytatása.

 

5.2 Kényszermunka

A foglalkoztatásnak önkéntesnek és szabadon választottnak kell lennie. A Szállítók termékeinek gyártásakor vagy az ellátási láncban nem alkalmaznak büntetés-végrehajtási munkavégzés, egyéb kényszermunkát, emberkereskedelmet vagy modern rabszolgaságot. A dolgozók kényszerítése, megfélemlítés vagy zaklatása a szállítók által nem fogadható el.

 

5.3 Bérek és munkaórák

A Szállítóknak olyan béreket és juttatásokat kell biztosítaniuk, amelyek megfelelnek az alkalmazandó törvényeknek és megállapodásoknak, beleértve a minimálbér, a túlóra, a maximális órai szabályok, valamint az étkezés és pihenőidő szabályait. Jogi mandátumok hiányában a minimálbérnek a helyi iparági normáknak kell megfelelnie.

 

5.4 Sokszínűség megkülönböztetés tilalma

A Diversey az esélyegyenlőség munkaadója, amely a globális szervezetünkben a sokszínűséget és a befogadást értékeli. A szállítóknak meg kell felelniük minden olyan törvénynek, amely tiltja a diszkriminációt munkaerőfelvétel és a foglalkoztatás során a faj, vallás, hit, nemzeti származás, nem, szexuális beállítottság, nemi identitás vagy kifejezés, életkor, fogyatékosság vagy más védett státusz alapján. A Szállítók felelősek ezen megkülönböztetésmentes és esélyegyenlőségi gyakorlatok alkalmazásáért.

 

5.5 Egyesülési szabadság és kollektív tárgyalás

A szállítók kötelesek tiszteletben tartani a munkavállalók jogait az általuk választott szervezetekhez való csatlakozásra és kollektív tárgyalás érdekében, jogellenes beavatkozás nélkül. A szállítók nem diszkriminálják, zaklatják és nem büntetik a munkavállalókat vagy a munkavállalók képviselőit érdekük és/vagy szakszervezeti tagság vagy tagságuk, illetve törvényes szakszervezeti tevékenységük miatt.

 

5.6 Egészség és biztonság

A szállítók biztonságos, egészséges és higiénikus munkakörnyezetet biztosítanak az alkalmazottak számára, ideértve, de nem korlátozva a megfelelő sürgősségi eljárásokat és tűzbiztonságot, a veszélyes anyagok kezelését és a rendezett környezetet. Ahol nincsenek a munkahelyi biztonságra vonatkozó jogi követelmények, az egészségre és biztonságra vonatkozó bevált gyakorlatok alkalmazásával a szállítóknak biztosítaniuk kell a munkavállalók biztonságát és jóllétét, többek között ideértve a képzést, a balesetek megelőzését célzó kezdeményezéseket és az egészséggel kapcsolatos egészségkárosodások megelőzésére szolgáló felszereléseket a munka során.

 

6.0 Etikus üzleti gyakorlat

A Diversey a magas szintű etikai magatartást és üzleti gyakorlatokat biztosít. Ez a dokumentum határozza meg a szállítóktól elvárt viselkedési normákat és magatartást.

 

6.1 Tisztességes, etikus és megfelelő üzleti magatartás

Elvárjuk, hogy a szállítók versenyképes, tisztességes és etikus módon folytassák üzleti tevékenységüket. Az alkalmazandó versenytörvényeket és rendeleteket is követni kell.

 

6.2 Titoktartás

Mivel a Diversey tiszteletben tartja mások bizalmas információit, szállítóinktól elvárjuk, hogy ugyanolyan mértékben őrizzék meg a bizalmas információkat, és ne osszák meg azokat az adott kommunikációs körön kívül.

 

6.3 Összeférhetetlenségek, ajándékok, szórakoztatás és adományok

Az összeférhetetlenség megelőzése érdekében a szállítók nem vehetnek részt helytelen kifizetések, ajánlatok vagy kérelmek alkalmazásában a Diversey-alkalmazottaknak felé. Az ésszerű, nem készpénzbeli jelképes vagy kis névértékű ajándékok elfogadhatók, feltéve, hogy azoknak nem szándéka a megvesztegetés, a jutalék vagy a fogadó fél egyéb módú ellentételezése.

 

6.4 Korrupció és megvesztegetés

A Diversey teljes mértékben elkötelezett az üzleti ügyletekből eredő korrupció kiküszöbölése iránt. Megköveteljük, hogy a szállítók ne csak megfeleljenek az összes alkalmazandó jogi és etikai normának, hanem hogy a szállítók ugyanolyan elkötelezettek legyenek a korrupció bármilyen formájának megszüntetésében, ideértve a megvesztegetést, a ügymenetkönnyítő juttatásokat, a zsarolást, a pénzmosást és az egyéb illegális vagy etikátlan juttatásokat.

 

7.0 KÖRNYEZET

A Diversey a működés minden területén elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Azon dolgozunk, hogy előmozdítsuk a hatékony víz-, energia- és nyersanyag-felhasználást, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. Úgy véljük, hogy az erőforrások hatékonysága és felelősségteljes felhasználása csökkenti a környezeti hatásokat, enyhíti a működési kockázatot, csökkenti a működési költségeket, és nem csak a Diversey, hanem a szállítók számára is versenyelőnyt eredményez. Minden szállító a vonatkozó helyi és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően folytatja az  üzleti tevékenységét. Amennyiben nem léteznek helyi szabályozások, a szállítóktól elvárjuk, hogy olyan módon működjenek, amely nem jelent kockázatot a környezetre.

 

7.1 Üzemeltetés

A szállítók a legjobb gyakorlatot alkalmazzák a nyersanyagok, a víz és az energia megőrzésére, és csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a műveleteik során a forráscsökkentéssel, a folyamatok javításával, alternatív anyagok használatával és a hulladék visszanyerésével. A szállítóktól elvárjuk, hogy a vonatkozó környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezzenek.

 

7.2 Együttműködés

Arra bátorítjuk a beszállítókat, hogy aktívan vegyenek részt olyan projektekben és kezdeményezésekben, amelyek hozzájárulnak a Diversey fenntarthatósági kötelezettségvállalásaihoz annak érdekében, hogy együttesen pozitív hatást gyakoroljunk a környezetre.

 

8.0 Nemmegfelelés

A fenti rendelkezéseknek nem megfelelő szállítók elfogadják, hogy segítenek a vizsgálat során, és észszerű hozzáférést biztosítanak a kért információkhoz. Amennyiben a Diversey korrekciós intézkedéseket tart szükségesnek, a nyertes ajánlattevő vállalja, hogy tervet dolgoz ki, és kölcsönösen megfelelő időbeosztást alakít ki a probléma orvoslására.

A Diversey együttműködik a szállítókkal annak érdekében, hogy azonosítsa azokat az intézkedéseket, amelyekkel elérhető a Szállítói kódex feltételeinek való teljes megfelelés. Bármely Szállító tartós vagy jelentős nemteljesítése esetén a Diversey fenntartja a jogot arra, hogy a jövőbeli üzleti megállapodásokat bármely ilyen nem megfelelt szállítóval felülvizsgálja, és jogorvoslati lehetőségként másik szállítótól alternatív ellátást kérjen.

 

I. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Ii. www.ilo.org/declaration